De vennootschap onder firma (vof) (2023)

Wat is een vof?

Een vof is een rechtsvorm waarin meerdere zakenpartners samen verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming. De samenwerkende eigenaren heten vennoten. Als vennoot kun je deelnemen in een of meerdere vof‘s. Je kunt naast een vof ook eigenaar zijn van je eigen eenmanszaak of deelnemen in een of meerdere bv’s.
Een vof kun je vormen samen met een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of met een andere vof of commanditaire vennootschap. Het is niet nodig dat je hiervoor eerst een eenmanszaak hebt of start.

Een vof heeft altijd 1 gemeenschappelijke bedrijfsnaam en gezamenlijke aansprakelijkheid.

Vof oprichten

Een vof oprichten hoeft niet via een advocaat of notaris. De vof moet je wel inschrijven in het KVK Handelsregister.

Bij het oprichten van een vof, moet je ultimate beneficial owners (UBO’s) inschrijven. Dit zijn de uiteindelijk belanghebbenden van de vof. Bijvoorbeeld mensen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen van de vof zijn. Een vof kan 1 of meer UBO's hebben. UBO’s inschrijven doe je in het UBO-register van KVK.

Kosten

De inschrijving bij KVK begint met een online voorinschrijving. Als je die ingevuld hebt, maak je een afspraak met KVK om de inschrijving te voltooien. Inschrijven bij KVK kost eenmalig 75 euro.

Via de inkomstenbelasting betaal je premies voor de volksverzekeringen, zoals AOW. Als vennoot kun je geen beroep doen op werknemersverzekeringen voor de Ziektewet: WW, WIA en WAO. Je betaalt daar dus geen premie voor via de inkomstenbelasting. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en bedrijfsactiviteiten kun je aanvullende verzekeringen afsluiten. Informeer hierover bij je verzekeringstussenpersoon.

Aansprakelijkheid en schulden

Als er geen afspraken gemaakt worden over aansprakelijkheid, zijn alle vennoten aansprakelijk voor verplichtingen of schulden van de vof. Daarbij maakt het niet uit wie van de vennoten een schuld of verplichting is aangegaan. De schuldeiser spreekt in eerste instantie het vermogen van de vof aan. Als dit onvoldoende is, kan de schuldeiser de schuld bij elke vennoot op zijn privévermogen en bezittingen verhalen. Niet voor een deel van de schuld, maar voor het hele bedrag.

Man/vrouw Vof

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Beide partners moeten wel werkzaamheden op gelijkwaardig niveau uitvoeren. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beide partners als vennoot volledig aansprakelijk zijn met hun privévermogen en huwelijkse voorwaarden dus geen effect hebben.

Vof-contract

Samen met je zakenpartner kun je afspraken over jullie samenwerking vastleggen in een vof-contract. Dit kun je zelf doen of met hulp van een advocaat of adviseur.

(Video) Vennootschap onder firma (VOF) (Economiepagina.com)

In een vof-contract maak je afspraken over bijvoorbeeld de inbreng van goederen, de winstverdeling en de klantenportefeuille. Je kunt ook afspreken een levensverzekering op elkaar af te sluiten om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Tekenbevoegdheid

Als je tekenbevoegd bent, mag je namens de vof rechtshandelingen uitvoeren. Zo mag je contracten tekenen en wijzigingen doorvoeren in het Handelsregister.

In het vof-contract maak je afspraken over de tekenbevoegdheid van de vennoten. Zonder contract is de bevoegdheid van alle vennoten volledig. Met een contract kun je de bevoegdheid beperken, waardoor je soms samen moet tekenen, bijvoorbeeld boven een bepaald bedrag.

Als je afspraken over de tekeningsbevoegdheid binnen een vof registreert, zijn ze openbaar via het Handelsregister. Zo weten zakenpartners zeker wie er mag handelen namens het bedrijf. Doe je dat niet, dan gelden de afspraken alleen onderling en niet voor derden.

Volmacht

Soms kan het handig zijn dat een personeelslid namens de vennoten kan tekenen, bijvoorbeeld als beide vennoten voor zaken in het buitenland zijn. Dit regel je met een volmacht, waarin je aangeeft wat de gevolmachtigde wel of niet mag doen. Je schrijft een gevolmachtigde in het Handelsregister in. Dit is niet verplicht, maar schept wel duidelijkheid voor je zakenrelaties.

Huwelijk

Wat het hebben van een eigen bedrijf betekent voor je thuissituatie, is afhankelijk van de manier waarop en wanneer je getrouwd bent.

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is je partner financieel aansprakelijk voor de schulden van de vof. Maar met huwelijkse voorwaarden kun je de risico’s hiervan beperken. Ondanks huwelijkse voorwaarden kan een afgescheiden vermogen toch worden betrokken in een faillissement. Bijvoorbeeld als een huis op naam van de niet ondernemende partner staat en deze te weinig verdient om de hypotheek te betalen of als je de regels van de huwelijkse voorwaarden niet nakomt. Als je al een bedrijf had vóór 1 januari 2018 en daarna in beperkte gemeenschap van goederen trouwde of een partnerschap aanging, gelden er andere regels. Het is aan te raden een advocaat of notaris om advies te vragen over de invloed van je vof op de aansprakelijkheid van je partner.

Aansprakelijkheid bij later instappen

Een vennoot die later bij de vof komt, is automatisch aansprakelijk voor schulden en verplichtingen die zijn ontstaan voor zijn komst. Richt je niet zelf een vof op, maar stap je in bij een bestaande vof? Controleer dan eerst de financiële situatie door alle papieren te lezen.

(Video) Bedrijfseconomie - vwo - Hoofdstuk 5 - bedrijf starten - vennootschap onder firma (vof)

Vennoten die later toetreden, kunnen onderling ook afspraken maken over de verdeling van eventuele bestaande schulden van de vof. Als er dan een claim komt, vergoeden de andere vennoten het verschil aan de nieuwe vennoot.

Vertrekt een vennoot? Dan blijft deze hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan tijdens zijn aanwezigheid. Ook hiervoor geldt dat de vennoten onderling afspraken kunnen maken over de verdeling en vergoeding van de schulden.

Heb je schulden?

Als vennoot ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze schulden heeft gemaakt. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van jou, je mede-vennoten en eventueel jullie echtgenoten. Wanneer een vennoot privéschulden heeft, kan de privéschuldeiser geen aanspraak maken op het zakelijke vermogen van de vof of het privévermogen van de andere vennoten.

Vanuit een privéschuld kan een vennoot wel te maken krijgen met schuldsanering of persoonlijk faillissement. Dat heeft wel gevolgen voor de vof, omdat deze vennoot dan door wetgeving beperkt wordt in zijn zelfstandig handelen.

Kun je je leveranciers niet meer betalen en openstaande schulden niet meer aflossen? Dan is het belangrijk om snel hulp te zoeken. Gebruik het stroomschema schulden en kijk waar jij met zakelijke en/of privéschulden terechtkunt.

Starten met schulden?

Het starten van een eigen bedrijf tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling (Wet schuldsanering natuurlijke personen, Wsnp) is niet toegestaan, tenzij de rechter-commissaris hiervoor toestemming geeft. Overleg met je bewindvoerder welke mogelijkheden er zijn.

Belastingen

Nadat de vof is ingeschreven bij KVK, ontvangen de vennoten automatisch bericht van de Belastingdienst. Wanneer bedrijfsactiviteiten onder de btw vallen, krijgt de vof ook een btw-identificatienummer (btw-id) en omzetbelastingnummer van de Belastingdienst. Voor de btw moet per kwartaal, of op eigen verzoek per maand, online aangifte gedaan worden. Vraag hiervoor zelf tijdig eHerkenning aan.

Elke vennoot betaalt afzonderlijk inkomstenbelasting over het deel van de winst uit de vof. De aangifte inkomstenbelasting doet elke vennoot zelf en staat los van de vof.

(Video) Vennootschap onder firma (Vof) - Economie Compact Online

Aan het einde van het jaar is pas te bepalen wat de werkelijke bedrijfswinst is geweest. En daarmee dus ook het definitief door de vennoten te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. De winst die de vof maakt, wordt na het afsluiten van het boekjaar onder de vennoten verdeeld. Die verdeling is zoals afgesproken in het vof-contract. Een gebruikelijke verdeling is 50/50 of naar verhouding van het aantal gewerkte uren.

Vennoten kunnen er ook voor kiezen via een voorlopige aangifte maandelijks alvast een deel van de verwachte inkomstenbelasting te betalen. In dat geval volgt na afsluiting van het boekjaar alleen nog de afrekening over het te veel of te weinig betaalde bedrag aan inkomstenbelasting.

Als de Belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting en je aan het urencriterium voldoet, dan heb je recht op belastingvoordeel. Denk hierbij aan zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Starters kunnen de eerste 3 jaar ook gebruikmaken van startersaftrek. Dit voordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro’s op jaarbasis.

Administratie

Ondernemers zijn verplicht een administratie te voeren. De boekhouding is daar een belangrijk onderdeel van. Hiermee stel je namelijk een overzicht op van de financiële positie van het bedrijf, waaronder de gemaakte kosten en wat er binnen is gekomen. Aan de hand van dit overzicht volgen de belastingaangiften. Een vof hoeft geen jaarstukken te deponeren bij KVK.

De Belastingdienst stelt eisen aan de administratie. Daaronder valt de jaarrekening, maar ook zaken als agenda’s, offertes en facturen. Je mag je administratie zelf doen of laten doen, bijvoorbeeld door een boekhouder of accountant.

Personeel

De vof kan personeel aannemen. De vof is dan als werkgever verantwoordelijk voor de afdracht van sociale premies en loonheffingen voor het personeel. Neem je voor het eerst een werknemer aan? Registreer je dan als werkgever bij de Belastingdienst en leg afspraken over de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst of cao.

Vof aanpassen of beëindigen

Het is altijd mogelijk je rechtsvorm aan te passen. Zo kun je je vof bijvoorbeeld omzetten in een bv. Of je kunt hem voortzetten als eenmanszaak als een vennoot ermee stopt. Er zijn verschillende redenen om je rechtsvorm aan te passen, zoals minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscaal voordeel en het spreiden van risico’s.

Er kunnen ook verschillende redenen zijn om te stoppen met het bedrijf: leeftijd, geen opvolging, mindere resultaten of iets anders willen doen. Als je stopt met de vof, dan schrijf je deze uit bij KVK. Daarna volgt de afmelding bij de Belastingdienst. Je krijgt dan misschien te maken met de belastingheffing over de stakingswinst. Daarvan is sprake als de spullen op de balans meer waard zijn dan de boekwaarde of als het bedrijf is verkocht voor een hogere waarde dan in de boeken staat.

(Video) Vof oprichten? Zo zit dat!

Houd er rekening mee dat als je je vof beëindigt dit gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van de vof. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling om te controleren welke stappen je moet volgen als je met je vof stopt.

Wil je je rechtsvorm veranderen of stoppen met het bedrijf? Het stappenplan Bedrijf stoppen in 10 stappen helpt je bij een soepele afronding. Van klanten informeren over je besluit tot en met uitschrijving uit het Handelsregister. Een boekhouder of accountant kan je ook verder helpen.

Een vof of bv?

Als je twijfelt tussen een vof of bv, zet dan de verschillen naast elkaar en bepaal wat voor jou en je partner(s) belangrijk is.

Bij de keuze tussen een vof en bv speelt vooral mee bij welke vorm je netto het meeste geld overhoudt.

De vof kent een totaal andere berekening van belastingheffing over de winst dan de bv. De vof is fiscaal aantrekkelijker bij lagere winsten. Vanaf een winst van ongeveer 100.000 euro per vennoot komt het voordeel van een bv pas in beeld. Dit bedrag is een indicatie en geen drempelbedrag. Het hangt af van jouw persoonlijke situatie en die van je partner(s).

Daarnaast speelt het verschil in privé-aansprakelijkheid voor veel ondernemers een belangrijke rol. Laat je bij je keuze goed voorlichten door een expert of notaris. Kijk naar je persoonlijke situatie en laat alles goed doorrekenen.

Wil jij weten welke rechtsvorm het beste bij jou past? Ontdek het met de keuzehulp rechtsvormen.

Read this article in English

(Video) De vof en de cv

FAQs

Wat houdt een VOF in? ›

Wat is een vof? Een vennootschap onder firma (vof) is een bedrijf waarin minimaal 2 personen samenwerken onder één gemeenschappelijke naam. Iedere persoon die meedoet, wordt mede-eigenaar. Deze mede-eigenaren worden ook wel vennoot genoemd.

Wat is het nadeel van een VOF? ›

Bij de VOF is het risico groter als het mis gaat in de vennootschap. Al helemaal omdat je zowel persoonlijk aansprakelijk als hoofdelijk aansprakelijk bent voor schulden die door je mede-vennoten zijn aangegaan. Het is dus verstandig om voorzichtig te zijn met grote investeringen.

Wat is het voordeel van een vennootschap onder firma? ›

Voordelen. Er is geen minimumkapitaal, dus lage opstartkosten. Geen notariële akte nodig, een onderhandse akte volstaat. Discrete vorm van vennootschap, aangezien er geen jaarrekening nodig is.

Kan een VOF 1 eigenaar hebben? ›

Een VOF is een samenwerking tussen minimaal twee personen. Eén van de vennoten kan uittreden en de ander kan de onderneming voortzetten. Maar met één vennoot is er geen sprake van een VOF. De voortzettende vennoot zal dus een tweede vennoot moeten vinden om verder te kunnen gaan.

Hoeveel belasting betaal je als vof? ›

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft u een eenmanszaak of werkt u in een vof of maatschap? Dan betaalt u inkomstenbelasting volgens een progressief belastingstelsel: 37,07% tot €69.399 en voor elke euro die u meer verdient, betaalt u vervolgens 49,50% belasting (2022).

Waarom is een vof fiscaal aantrekkelijk? ›

Uitgangspunt is dat u tot € 80.000 winst per jaar voordeliger uit bent met een vof. Dit komt omdat u als eigenaar van een vof inkomstenbelasting betaald en daardoor kunt profiteren van diverse belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Deze belastingvoordelen heeft u niet als u een bv start.

Waarom zou je een vof beginnen? ›

Het eerste voordeel van een vof is het gemak. Er bestaat maar één verplichting: je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel. Je hoeft niet te beschikken over een minimum kapitaal, en je hoeft ook niet naar de notaris. En dat is niet het enige pluspunt.

Wat kost een vof? ›

Het oprichten van een VOF is gratis. De Kamer van Koophandel rekent echter wel een eenmalige inschrijfvergoeding €50,- Daarnaast moet u rekening houden met €12,- voor een officieel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel heeft u nodig voor o.a. het opnemen van een zakelijke rekening.

Wie heeft de leiding in een vof? ›

De vennoten vormen de leiding van het bedrijf. Een vof kent geen andere organen, zoals een algemene vergadering van aandeelhouders of een raad van commissarissen/toezicht. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, dus elk voor 100%, ook voor de schulden die door de andere vennoot worden gemaakt/aangegaan.

Hoe werkt inkomstenbelasting vof? ›

Ieder van de vennoten betaalt inkomstenbelasting over zijn eigen deel van de winst. Elke vennoot is een zelfstandig ondernemer en De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. De winst wordt belast in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).

Kun je zomaar uit een vof stappen? ›

Hoe kan ik uit de VOF stappen? In principe is het heel simpel om een VOF te beëindigen, of in ieder geval uit een bestaande VOF te stappen: ga naar de Kamer van Koophandel, en laat de inschrijving van de VOF aanpassen. Daarmee is het al geregeld, en wordt vanaf dat moment niet meer samen in een VOF gewerkt.

Hoe verdeel je de winst in een vof? ›

De winstverdeling tussen vennoten wordt in eerste instantie bepaald door hetgeen hierover in het firmacontract is afgesproken. Dat kan dus een 50/50-verdeling zijn, maar bijvoorbeeld ook een 25/75-verdeling.

Wat gebeurt er met een vof bij overlijden? ›

Heb je een vof of maatschap? Regel dan dat de vof of maatschap bij jouw overlijden niet uiteen valt. Dat doe je met bedingen in het vennootschaps- of maatschapscontract. Zo kunnen de overblijvende vennoten of maten de onderneming (eventueel met een nieuwe vennoot of maat) voortzetten.

Wat is beter eenmanszaak of vof? ›

Dus wil je in je eentje een bedrijf starten, dan wordt het een eenmanszaak of een bv. Wil je graag met anderen een bedrijf starten, dan moet je kijken naar een bv of een vof. Wil je een bedrijf starten met mensen die hetzelfde werk doen als jij, dan zal de maatschap het beste bij je passen.

Heeft een vof een eigen vermogen? ›

Volgens vaste rechtspraak heeft een vof een afgescheiden vermogen. Dit afgescheiden vermogen wordt gevormd door het vermogen dat de vennoten afzonderen om handel mee te drijven en dient als bijzonder verhaalsobject voor de schulden van de vennootschap.

Hoeveel belasting bij 100.000 euro winst? ›

Als jouw belastbare inkomen in 2022 € 100.000,- is, dan betaal je over het gedeelte tot en met € 69.399,- 37,07% belasting, en over het resterende bedrag 49,50%. Reken je dit uit, dan komt je inkomstenbelasting over 2022 in totaal uit op € 40.873,-.

Hoe geld uit vof halen? ›

Geld uit jouw vennootschap halen: 9 mogelijkheden
 1. Bezoldiging.
 2. Forfaitaire onkostenvergoeding.
 3. Privékosten laten dragen door vennootschap.
 4. Dividend.
 5. Kapitaalvermindering.
 6. Debet rekening-courant.
 7. IPT of groepsverzekering.
 8. Huurinkomsten onroerend goed.
May 10, 2022

Wat is aftrekbaar vof? ›

Alle kosten die zakelijk zijn ten behoeve van uw bedrijf zijn aftrekbaar. Daarnaast krijgen de ondernemers binnen de maatschap of Vennootschap onder Firma gratis extra aftrekposten. Sommige kosten zijn beperkt aftrekbaar.

Waar moet ik op letten bij een vof? ›

Dit zijn 5 aspecten waar je bij een vof in ieder geval rekening mee moet houden.
 1. Kiezen voor een vof. Een vennootschap onder firma heeft als rechtsvorm andere kenmerken dan bijvoorbeeld een bv of nv. ...
 2. Aansprakelijkheid bij een vof. ...
 3. Het vennootschapscontract. ...
 4. Ontbinding van een vof.
May 12, 2020

Heeft een vof een directeur? ›

Bij een VOF heb je alleen de vennoten en de vennootschapsovereenkomst. In die overeenkomst leg je samen belangrijke zaken vast, bijvoorbeeld over het delen van de winst. De vennoten kun je zien als de bestuurders van de VOF. Dat zijn de personen die rechtshandelingen aangaan.

Kan een vof personeel in dienst nemen? ›

Onze hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, heeft op Goede Vrijdag geoordeeld dat werknemers van een vennootschap onder firma in dienst zijn van de gezamenlijke vennoten en dat zij hun voorrangsrechten behouden als zij de individuele vennoten aanspreken, bijvoorbeeld wegens achterstallig loon.

Kan je een vof stoppen? ›

Om uw vof op te heffen moet u deze laten ontbinden. Alle vennoten moeten dan opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Wel is het verstandig om de voorwaarden van de opheffing vast te leggen in een brief, en deze door alle vennoten te laten ondertekenen.

Hoeveel vof mag je hebben? ›

Om een VOF op te richten moet je met alle ondernemers naar de kamer van koophandel. Er is geen limiet aan het aantal vennoten, je mag dus met een onbeperkt aantal mensen aan zo'n VOF beginnen. Het is wel verstandig goed na te denken over het aantal vennoten en wie de vennoten zijn.

Wat is voordeliger vof of BV? ›

Omslagpunt van VOF naar BV

Met een VOF bent u over het algemeen voordeliger uit als u een winst heeft van maximaal € 80.000,- per jaar. Zodra het bedrijf meer winst behaalt, is het voordeliger om de VOF over te zetten naar een BV. Veel ondernemers doen dit dan ook. Oprichten BV kan u hierbij helpen.

Is een vof een zelfstandige? ›

Ben je onderdeel van een vof? Dan ben je een 'vennoot'. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en mag gebruik maken van dezelfde aftrekposten als bij een eenmanszaak. Dit kan dus dubbel belastingvoordeel opleveren.

Kan je vof alleen oprichten? ›

Je kan een VOF oprichten samen met één of meerdere vennoten. Er is geen wettelijk minimumkapitaal. Maar elke vennoot is wel hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat de VOF doet. Als het misgaat, kan het je dus veel kosten, want je privévermogen is niet beschermd.

Kun je een vof verkopen? ›

De overdracht van een eenmanszaak, VOF of maatschap is relatief eenvoudig. Alle activa en eventuele passiva met de werknemers worden overgedragen. De oude eigenaar moet afrekenen met de Belastingdienst en de koper kan zelf bepalen of hij/zij het bedrijf via een eenmanszaak, VOF of bijvoorbeeld in een B.V.

Wat is verschil tussen vof en CV? ›

Voor een cv gelden grotendeels dezelfde regels als voor een vof. Het verschil is dat een cv behalve de gewone vennoten (de 'beherende' vennoten) ook nog zogenoemde stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming.

Wat zijn de 4 ondernemingsvormen? ›

Als ondernemer heb je de keuze uit de volgende ondernemingsvormen:
 • Eenmanszaak.
 • Besloten vennootschap (bv)
 • Naamloze vennootschap (nv)
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Maatschap.
 • Commanditaire vennootschap (cv)
 • Vereniging.
 • Coöperatie.
Jan 4, 2021

Is een vof overeenkomst verplicht? ›

Zo'n schriftelijke overeenkomst bij een vennootschap onder firma (vof) is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Als je het mondeling afspreekt, heb je later weinig bewijs. Je hebt als vennoten veel vrijheid om de spelregels op te stellen, aan te passen en af te stemmen op je eigen situatie.

Heeft een vof een jaarrekening? ›

Een vof hoeft geen jaarstukken te deponeren bij KVK. De Belastingdienst stelt eisen aan de administratie. Daaronder valt de jaarrekening, maar ook zaken als agenda's, offertes en facturen. Je mag je administratie zelf doen of laten doen, bijvoorbeeld door een boekhouder of accountant.

Is een vof persoonlijk aansprakelijk? ›

Een vennootschap onder firma (vof) is geen rechtspersoon. Iedere vennoot is hoofdelijk met zijn persoonlijk vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de vof, dus ook voor belastingschulden.

Heeft een vof rechten en plichten? ›

Het vermogen van de vof

Deze heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen: een vof kan geen drager zijn van rechten en plichten, de vennoten kunnen slechts namens de vof handelen. De vof kent een afgescheiden vermogen dat ontstaat doordat de vennoten geld inbrengen bij het oprichten van de vof.

Wat als een vennoot stopt? ›

Uittreden uit de vof betekent dat een van de vennoten de samenwerking opzegt. De vof wordt dan ontbonden. Juridisch betekent dit dat de vof niet meer bestaat. En dat de vennoten het vermogen (bezittingen en schulden) onderling moeten vereffenen (=verdelen).

Waarom een vof contract? ›

Waarom een VoF overeenkomst? Een VoF overeenkomst is een contract dat je opstelt samen met de andere ondernemer(s). Dit is hét document waar de onderlinge afspraken in worden vastgelegd. Zeker omdat iedere ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de risico's van de gehele onderneming.

Is een vof een eenmanszaak? ›

Verschil tussen vof en eenmanszaak

Een vof heeft op het eerste gezicht veel overeenkomsten met een eenmanszaak. Toch is er wel een belangrijk verschil. Een eenmanszaak heeft één eigenaar, terwijl er bij een vof altijd sprake moet zijn van meerdere eigenaren.

Kan een vof dividend uitkeren? ›

Nee, dat kan niet meer.

Wat gebeurt er financieel als je partner overlijden? ›

In Nederland bestaat er een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Het is een financiële ondersteuning vanuit de overheid na het overlijden van de partner (dit geldt ook voor wezen). De uitkering komt vanuit de Sociale Verzekeringsbank. De nabestaandenuitkering is een soort basisinkomen.

Wie erft mijn geld bij overlijden? ›

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot of partner overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk.

Wat gebeurt er met mijn geld als ik kom te overlijden? ›

Bij overlijden gaan het vermogen en de schulden over naar de erfgenamen. Een eigen woning met de daarop rustende hypotheek behoort samen met alle overige bezittingen tot de nalatenschap.

Wat zijn de nadelen van een vof als rechtsvorm? ›

De voornaamste nadelen van een VOF zijn:
 • alle vennoten zijn met hun persoonlijk vermogen hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap ;
 • het faillissement van de VOF brengt in principe het faillissement van de vennoten met zich mee ;
May 25, 2020

Is de vof werkgever? ›

De Hoge Raad oordeelt als volgt: een arbeidsovereenkomst met een VOF is een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten als werkgever. De VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid en is dus niet als werkgever aan te merken.

Kan een vof een pand kopen? ›

Een VOF en een eenmanszaak kunnen geen juridisch eigenaar worden omdat deze geen rechtspersoonlijkheid hebben. De firmanten van de vof of de eigenaar van de eenmanszaak komt in het kadaster als eigenaar te staan. Het pand komt wel gewoon in de balans met alle fiscale gevolgen.

Heeft een vof een balans? ›

Anders dan bij een eenmanszaak komt op de balans van de vennootschap onder firma wel de rekening Privé voor. Als de rekening Privé debet op de balans staat, dan wil dit zeggen dat de vennoot nog een schuld aan de VOF. heeft. Staat de rekening Privé credit op de balans, dan heeft de vennoot een vordering op de VOF.

Hoe werkt een vennootschap? ›

Een vennootschap is een ondernemingsvorm. Je richt een aparte juridische entiteit op. Dit is in de meeste gevallen een 'rechtspersoon', dus met een eigen naam, een eigen vermogen en eigen rechten en plichten. De eigenaars van zo'n constructie noemen we de vennoten of de aandeelhouders.

Wat is het verschil tussen een vof en een eenmanszaak? ›

Verschil tussen vof en eenmanszaak

Een vof heeft op het eerste gezicht veel overeenkomsten met een eenmanszaak. Toch is er wel een belangrijk verschil. Een eenmanszaak heeft één eigenaar, terwijl er bij een vof altijd sprake moet zijn van meerdere eigenaren.

Welke voordelen heeft een vof boven een eenmanszaak? ›

Ben je onderdeel van een vof? Dan ben je een 'vennoot'. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en mag gebruik maken van dezelfde aftrekposten als bij een eenmanszaak. Dit kan dus dubbel belastingvoordeel opleveren.

Wat moet ik weten over een vof? ›

Het enigste wat je moet doen is je Vof inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de rest stelt de wet geen eisen aan de oprichting. Bovendien scheelt dit ook in de oprichtingskosten, omdat je alleen eenmalig een bedrag van 50 euro hoeft te betalen voor de inschrijving.

Hoe werkt belasting vof? ›

Belastingen. Ieder van de vennoten betaalt inkomstenbelasting over zijn eigen deel van de winst. Elke vennoot is een zelfstandig ondernemer en De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. De winst wordt belast in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).

Heeft een vof eigen vermogen? ›

Een VOF heeft een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat het vermogen van de VOF losstaat van de vermogens van de individuele vennoten. De vennoten van een VOF zijn echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF.

Kan ik uit een vof stappen en geld krijgen? ›

Zelf uit een vof stappen

U bent op grond van de wet vrij de samenwerking met de andere vennoten op te zeggen (mits dit redelijk en billijk is). Daarmee wordt de vof ontbonden. Het kan echter gebeuren dat de vennoten in een vof contract anders hebben bepaald en dat u als gevolg daarvan niet mag opzeggen.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een vof? ›

Voordelen en nadelen van de VOF in een notendop
 • Goedkoop – Je hoeft je alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. ...
 • Fiscaal aantrekkelijk – Tot een bepaalde winst (circa € 80.000,=) is de VoF een fiscaal aantrekkelijke rechtsvorm, oftewel, je houdt er aan het eind van het jaar gewoon meer aan over dan bij een BV.

Videos

1. Eenmanszaak vs vennootschap onder firma (M&O havo/vwo)
(Juf Janssen)
2. Vennootschap onder firma (VOF) general partnership | Martisz Legal
(Martisz)
3. VOF of BV
(Legalloyd Advocaten & Legal Tech)
4. Wanneer zet je je eenmanszaak of VOF om naar een B.V. - Deniece legt uit
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
5. VOF Contract | Wat is het?
(Legalloyd Advocaten & Legal Tech)
6. Vlog #6 Kunt u een VOF met schulden verlaten? [aansprakelijkheid]
(Bernhaege advocaten)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 11/16/2022

Views: 6588

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.